Obchodní podmínky

I. Provozovatel

Veronika Pokorná
Šatovská 2951/18
671 81, Znojmo

IČO: 17284422
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Znojmo

2. Obecná ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.vepoart.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
2.2. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
2.3. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
2.4. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, a to s účinností od jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

2.5.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
2.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
2.7.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním vyzvednutí, po předchozí domluvě, ve městě: Znojmo

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
č.: 670100-2210771048/6210
Var. symbol: číslo objednávky
Banka: Mbank
IBAN: CZ17 6210 6701 0022 1077 1048
SWIFT: BREXCZPPXXX
vedený u společnosti Mbank (dále jen "účet prodávajícího");

- bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Toto ustanovení se nevztahuje k objednávce personalizovaného zvláštního šperku. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího vepoart@seznam.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Zrušení objednávky a změna objednávky

8.1. Kupující má právo zrušit nebo změnit objednávku či její část, a to do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 12.00 hod. dne předcházejícího vydání zboží.
8.2. V případě objednávky zakázkové výroby zboží je prodávající oprávněn požadovat uhrazení minimálně 50% z celkové ceny zboží předem. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží. Kupující je povinen v takovém případě oznámit zrušení nebo změnu objednávky emailem a uvést číslo objednávky. Číslo objednávky obdrží kupující v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.
8.3. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit v případech, kdy:
a) se podstatně změnila cena produktů nebo je daný produkt dlouhodobě nedostupný,
b) kupující nedodržel tyto obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo
c) v minulosti opakovaně nesplnil svůj závazek zaplatit kupní cenu a převzít produkty.
8.4. O zrušení objednávky ze strany prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, a to na některý z kontaktů uvedených v objednávce.

9. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které kupující sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Kupující dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto dodací a obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky učiněné zákazníkem u provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto dodací a obchodní podmínky měnit. Změnu zveřejní provozovatel na svých stránkách, a to přiměřeným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich účinnosti.

Ostatní, zde neuvedené vztahy provozovatele a zákazníka se řídí relevantními ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku v platném znění a obecně právními předpisy České republiky.

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 2022

Veronika Pokorná

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně a přísně dodržujeme příslušné právní předpisy týkající se jejich ochrany. Osobní údaje jsou shromažďovány na této webové stránce pouze v nezbytném rozsahu. V žádném případě nebudou údaje bez prodlení prodány nebo zpřístupněny třetím osobám. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás bude informovat, jakým způsobem zpracováváme vaše data.
Používáním našich webových stránek a nabízených nabídek souhlasíte s tím, že údaje, které jste nám poskytly, mohou být uloženy, zpracovány nebo použity v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Sběr, zpracování nebo použití osobních údajů

Osobní informace jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Osobní údaje o Vás shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme pouze tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně nebo se souhlasem a pokud se na ně vztahuje zákon.
Každý přístup na naše webové stránky a každá žádost o soubor uložený na našich webových stránkách jsou zaznamenány. Toto protokolování se týká pouze informací, které Vám neumožňují se identifikovat. Jsou zaznamenány následující údaje: Název požadovaného souboru, datum a čas žádosti, množství přenesených dat, oznámení úspěšné žádosti, použitý webový prohlížeč a požadující doménu. Logování slouží interním systémovým a statistickým účelům a tyto údaje analyzujeme pouze v anonymní nebo pseudonymizované podobě. IP adresy žádajících počítačů nejsou shromažďovány našim e-shopem.
Webová stránka https://vepoart.webnode.cz/ shromažďuje a uchovává data v anonymizované podobě pro marketingové a optimalizační účely pro použití s ​​analyzátorem (Google Inc. www.google.com/analytics) (https://www.webnode.cz/). Uživatelské profily jsou z těchto dat vytvořeny pod pseudonymem a pro tento účel mohou být použity soubory cookies. Údaje nebudou použity k identifikaci návštěvníků na tomto webu a nebudou shromažďovány s dalšími informacemi o nosiči pseudonymu. Můžete si kdykoli změnit nastavení cookies na Vašem webovém prohlížeči.
V praxi budeme shromažďovat pouze takové údaje, které jsou potřebné pro poskytování služeb, například odpovědi na vaše dotazy nebo na provedení smluv mezi námi, které budou uloženy a šifrovány na zabezpečených serverech. Pokud vás budeme žádat o další údaje, které nejsou povinné, jasně označíme tyto odpovědi jako dobrovolné.

Třetí strana

Převod Vašich údajů třetím stranám bude probíhat pouze v rámci implementace požadovaných služeb nebo v jakémkoli jiném případě s Vaším svolením. Převod údajů týkajících se Vaší osoby na vládní subjekty nebo orgány bude probíhat pouze v případech, kdy to vyžaduje zákon.

Bezpečnost především

Pokud zadáte osobní údaje, jako je Vaše jméno, adresa nebo číslo platební karty, budou tyto informace převedeny šifrovaným způsobem. Jakmile nám Vaše data předáte, budou uloženy na zabezpečeném serveru. Tím se zabrání neoprávněnému přístupu k datům. Naše bezpečnostní postupy se neustále zlepšují v souladu se současným technologickým vývojem.
Vyhrazujeme si právo spolupracovat s poskytovateli, kteří provozují servery a řídí se "zásadami bezpečného přístavu", a proto zaručují stejnou úroveň ochrany dat uložených na jejich serverech, která platí v rámci EU.

Vymazání shromážděných dat

Vymazání shromážděných údajů nastane, když odvoláte souhlas se zpracováním takových údajů.
Pokud znalosti Vašich dat již nebudou nutné pro splnění účelu, který vede ke shromažďování a zpracování Vašich dat. Pokud zpracování vašich údajů není povoleno zákonem.

Sociální sítě

Na našich webových stránkách jsou umístěny pluginy z běžných sociálních sítí. Pokud použijete takový plugin, vytvoří se spojení se servery příslušné sociální sítě a informace o Vaší návštěvě na našich webových stránkách budou přeneseny. Pokud jste přihlášeni k uvedené sociální síti, mohou být tyto informace propojeny sociální sítí s Vaším osobním profilem. Web https://vepoart.webnode.cz/ neodpovídá za přenos a zpracování Vašich dat prostřednictvím sociálních sítí. Přečtěte si podmínky a zásady použití příslušných sociálních sítí.

Použití souborů cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies na několika místech. Poskytují naši službu uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a přístupné Vaším prohlížečem. Většina použitých souborů cookie jsou tzv. cookies pro relaci. Po návštěvě se automaticky vymažou. Soubory cookies nepoškodí Váš počítač a neobsahují žádné viry.

Samozřejmě můžete navštívit naše webové stránky bez použití cookies. Chcete-li zabránit ukládání souborů cookies do počítače, můžete příslušnou možnost deaktivovat v nastavení systému prohlížeče. Soubory cookies můžete kdykoli vymazat z počítače pomocí nastavení systému prohlížeče.

Ochrana nezletilých

Děti a mladiství s omezenou způsobilostí k právním úkonům v zásadě nemohou bez předchozího souhlasu svých rodičů nebo zákonného zástupce převádět na naše webové stránky žádné osobní údaje. Web https://vepoart.webnode.cz/ nebude v žádném případě vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí nebo dospívajících s omezenou způsobilostí k právním úkonům, nebude používat tato data v jakékoliv formě nebo nebude tyto údaje předávat třetím osobám bez souhlasu.

Adresář pro právo na informace / veřejný postup

Máte právo kdykoli požádat o informace o uložených osobních údajích, jejich provenienci a jejich příjemcům, stejně jako o rozsahu a účelu zpracování údajů. Dále můžete požádat o opravu nesprávných údajů týkajících se Vaší osoby. Chcete-li získat informace o uložených datech nebo máte otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím našeho webu nebo nám napište přímo na vepoart@seznam.cz